Jaarstukken 2019

Programma's

Onderwijs

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is dat ieder kind in West Betuwe naar school gaat.

Het resultaat zal zijn dat de uitval van leerlingen in 2019 op zijn minst gelijk blijft aan de uitval van 2018 en onder het landelijk gemiddelde.

Recente cijfers  laten zien dat de uitval van leerlingen in de regio onder het landelijk gemiddelde blijft, maar wel een lichte stijging laat zien over het schooljaar 2018/2019 . Nadere analyse volgt in 2020.

Het resultaat zal ook zijn dat er zogenoemde onderwijszorgarrangementen zijn ingezet voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.

Er is in regionaal verband een transformatieplan jeugdzorg-onderwijs opgezet om de verbinding onderwijs-jeugd lokaal te versterken, waarvan de onderwijszorgarrangementen een onderdeel vormen. De lokale realisatie daarvan vindt plaats in vanaf 2020.

Het doel is dat in het educatieprogramma van de scholen aandacht aan duurzaamheid wordt gegeven.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 over een uitvoeringsplan beschikken dat samen met de scholen is opgesteld.

We hebben tijdens het jaarlijkse LEA overleg met schoolbesturen in 2019 een notitie geschreven met daarin alle educatie initiatieven die er West Betuwe zijn. Er wordt geen separaat uitvoeringsplan opgesteld. Op de scholen vinden diverse activiteiten en projecten en educatie programma’s plaats over het thema duurzaamheid. Thema’s zijn zwerfafval, opruimacties, NL schoon. In het voortgezet onderwijs is in 2019 een project biodiversiteit uitgevoerd. Stroomlijning van het NME ((Natuur- & MilieuEducatie) aanbod blijft een aandachtspunt. Het onderwerp duurzaamheid staat structureel op de lokale educatie agenda van primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Het doel is een doorgaande leerlijn met een gemakkelijke overdracht naar vervolgopleidingen.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 afspraken over voor- en vroegschoolse educatie hebben gemaakt. Deze worden in een convenant vastgelegd.

Wij legden afspraken over voor- en vroegschoolse educatie vastin de notitie VVE/OAB, waarin het convenant is opgenomen.

Het resultaat zal ook zijn dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs een vast agendapunt op de lokale educatieve agenda is.

De overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs is als vast agendapunt in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) opgenomen.

Het doel is een integraal huisvestingsplan met extra aandacht voor de verduurzaming van schoolgebouwen.

Het resultaat zal zijn dat bij nieuwbouw, verbouw en aanpassing duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast die in de tijd dat ze worden afgeschreven, kunnen worden terugverdiend.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de verduurzaming is voorzien voor 2020. Er is een overzicht van de projecten met verduurzaming schoolgebouwen 2019.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15