Jaarstukken 2019

Jaarrekening overzicht

Overzicht van baten en lasten

De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.

Programma

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

-8.252

-9.218

-7.863

Veiligheid

-4.820

-5.226

-5.228

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-10.100

-13.105

-10.840

Economie

-7.333

-8.086

-1.133

Onderwijs

-5.972

-5.537

-5.072

Sport, Cultuur en Recreatie

-7.700

-8.675

-8.888

Sociaal Domein en Volksgezondheid

-39.780

-40.888

-41.981

Duurzaamheid en Milieu

-13.670

-13.753

-12.570

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

-10.271

-19.461

-14.891

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

-3.524

-4.774

-3.448

Overhead

-11.710

-12.445

-12.070

Vennootschapsbelasting

0

0

49

Onvoorzien

-250

0

0

Totaal lasten

-123.379

-141.166

-123.934

Baten

Bestuur en Ondersteuning

679

671

730

Veiligheid

28

28

48

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

675

1.475

3.209

Economie

7.112

7.721

1.059

Onderwijs

985

763

868

Sport, Cultuur en Recreatie

554

774

1.076

Sociaal Domein en Volksgezondheid

8.931

9.146

8.665

Duurzaamheid en Milieu

13.954

13.957

12.066

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

7.048

16.728

13.207

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

84.143

85.840

87.189

Overhead

86

61

825

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

Totaal baten

124.196

137.165

128.943

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

817

-4.000

5.010

Toevoegingen aan reserves

-9.844

-12.975

-12.731

Onttrekkingen van reserves

10.252

16.975

12.712

Gerealiseerd resultaat

1.225

0

4.991

Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de bedragen van overhead uitgezonderd en binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van heffing VPB  en onvoorzien uitgezonderd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15